Emirdağ Lâhikası (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

ISBN: 9786054590186

Kategori: Risale-i Nur Külliyatı

Kapak Tasarım: Gökhan Koç

Sayfa Düzeni: Said Demirtaş

Online Satış Noktaları:


  • Paylaş:

EMİRDAĞ LÂHİKASI – I


TAKDİM


1: "Üstad Bediüzzaman, dünya ve siyasete karıştı" demek bir divaneliktir


2: Mühim bir suale hakikatli bir cevaptır: Risale-i Nur yüz binlerin ebedî hayatını kurtardı


3: Kerametlerin yazılma sebebi


4: Ankara ehl-i vukufunun ittifakla verdikleri raporun sûretidir


5: Denizli mahkemesinin ittifakla verdiği karar suretidir


6: Kendi kendime bir hasbihaldir (Üstada oynanan gizli oyunlar)


7: "Kendi Kendime Hasbihal" namındaki parçaya lâhika olarak Adliye Vekiliyle ve Risale-i Nur'la alâkadar mahkemelerin hakimleriyle bir hasbihaldir


8: Üstad, hükûmetin maaş teklifini reddetmiştir


9: Risale-i Nur belâlardan korunmaya vesiledir


10: Âyetü'l-Kürsî'nin tetimmesi olan üç âyetin nüktesi


11: Meyve Risalesinin önemi


12: Hürriyetten men edilen Üstadın şekvâsı: "Bu istida, üç makamata gönderilmiştir. Oradaki kardeşlerime bir me'haz olmak için gönderildi"


13: Bakanlar Kurulu ve Meclis Başkanına yazılan maruzat


14: Yağmur duası yapıldığı halde yağmurun gelmemesinin sebebi


15: Hizbü'l-Kur'ânü'l-Muazzam Kur'ân'ın bir nümune-i kudsîsidir


16: Leyle-i Regaiple gelen rahmet


17: Cenâb-ı Hak tazyikleri, baskıları Risale-i Nur lehine çeviriyor


18: Üstadın siyasetle alâkadar olmamasının sebebi


19: Miraç Risalesinin tevafuklu bir kerameti


20: Risale-i Nur'un mesleği şefkat olduğu için çocuk, kadın ve hastaların ilgisini daha çok çeker


21: Risale-i Nur'un vazifesi rû-yi zemindeki bütün muazzam mesâilden daha büyüktür


22: Hâfız Mustafa'nın yaptığı hizmetler, bu memleket ve âlemi İslâmı minnettar ettirir


23: Risale-i Nur'un beraati, yağmurun gelmesine vesile oldu


24: "Risale-i Nur, Kur'ân'ın malıdır, benim kusurlarım ona sirayet etmez"


25: Hazret-i Ali'nin (r.a.) Âyetü'l-Kübrâ ile selâmete çıkılacağını haber vermesi


26: Risale-i Nur'un serbest kalmasının sebebi: Meyve Risalesi ve Hüccetü'l-Bâliğanın sarsılmaz hakikatleri


27: Kerametlerin yazılma sebebi


28: Risale-i Nur'un zuhurundan kırk sene önce hissedilmesi


29: Hiss-i kablelvukuun tetimmesi: Nur talebelerinin hayatı kader-i İlâhîyle Risale-i Nur'a göre tanzim ediliyor


30: Meyvenin Dördüncü Meselesi, merak duygusunun yanlış kullanılışı


31: Denizli ikinci bir Isparta'dır


32: İkramı izhar mektubunun tetimmesi: Talebelere metanet, sebat veren gaybî işaretler


33: Üstadın merdümgirizlik hastalığının hikmetleri


34: Bu zamanda en büyük vazife imanı kurtarmaktır


35: Masum ve ümmîlerin yazdığı risaleler


36: Tavâif-i beşerin ihtiyaçları yazdırılıyor


37: Risale-i Nur mesleği Sahabe mesleğinin bir cilvesidir


38: Hülâsatü'l-Hülâsa ruhlara iman nurunu telkin eder


39: "Bâki bir hakikat, fâni şahsiyetler üstüne bina edilemez"


40: Risale-i Nur'un şahs-ı mânevîsi Hz. Hasan'ın bir muavini ve mütemmimidir


41: On adama iman dersi vermek bin adamı irşattan daha mühimdir


42: Risale-i Nur âsâyişi muhafaza eder


43: Afyon Emniyet Müdürlüğüne (Bu millet gelecekte dünyaya karşı Risale-i Nur'a muhtaç olacak)


44: Alevîlere münafık denemez


45: İhanet plânı akîm kaldı


46: Risale-i Nur'un tab'ında ihlâs ve tesanüdün önemi


47:riklere karşı metanet ve tesanüd gerekir


48: Talebelerin yaptığı hizmetlerden Üstadın duyduğu memnuniyet


49: Risale-i Nur'un serbest olmamasının ve tab edilmemesinin sebebi


50: Hasan Feyzi'nin Risale-i Nur'la alâkalı mektubuna cevap


51: Hasan Feyzi'nin Üstad ve Risale-i Nur'la alâkalı mektubu


52: Nur talebelerinin keşif ve keramet aramamalarının sebebi, sırr-ı ihlâstır


53: Risale-i Nur, ilimle hakikate yol açar, felsefî dalâletlere galebe çalar


54: Sabri, Hulûsi ve Hakkı'nın sadakat ve metaneti


55: Hasan Şükrü'nün memnun eden mektubu


56:met-i Nuriyeyi tam yapan talebeler: Küçük Ali, Büyük Mustafa ve Hâfız Mustafa


57: Hülâsatü'l-Hülâsa ulvî bir inşirah verir, usancı izale eder


58: Talebelerin bayram tebriki


59: Küçük Ali'nin istinsah ettiği Sikke-i Tasdîk-i Gaybî mecmuası


60: Halil İbrahim'in Risale-i Nur'u metheden fıkrası


61: Halil İbrahim'in kasidesi


62: Zekâi Efendinin kasidesi


63: Matbuat lisanı ile konuşmanın zamanı


64: Bolşevizm, küfr-ü mutlak ve fikr-i tabiata karşı Risale-i Nur


65: Afyon Emniyet Müdürlüğü'ne bir rica


66: İstanbul'da komünistleri protesto


67: Risale-i Nur'un yangındaki kerameti.


68: Risale-i Nur yalvarmaz


69: Hasan Feyzi'nin manzumesi Sikke-i Tasdîk'teki imâlar tarzındadır


70: Camideki kulübeciğin kaldırılması


71: Hasan Feyzi'nin Sikke-i Tasdik'ten aldığı ilhamla yazdığı kasidesi


72: Allah nurunu tamamlayacaktır—kâfirler hoşlanmasa da…


73: Münafıkâne desiselere karşı sebat gerekir


74: Âsâyişi ihlal bahanesiyle artık kimseyi kandıramazlar


75: İtham ve hakaretlere karşı sabrı seçtim


76: Afyon Emniyet Müdürüne şikâyet mektubu


77: Hocalar kendi malları olan Risale-i Nur'a sahip çıkıyor


78: Risale-i Nur gibi bir hakikat güneşi, üflemekle sönmez


79: Zahiren çirkin perdeler altında, güzel neticeler vardır


80: Risale-i Nur, komünizm yangınına su yetiştiriyor


81: Vasiyetnamemdir


82: Asâ-yı Mûsâ mecmuası ile Haşir Risalesi ve Mucizât risalelerinin yazılması


83: Halil İbrahim'in tevafuklara medar mektubu


84: Zaman telif değil, neşir zamanıdır


85: Tevafuklar birer keramet-i Nuriyedir


86: Mânevî kışın maddî hastalığa da sebep olduğu


87: Üstadı yeniden zehirlediler: "Şahsım Risale-i Nur'a ve şakirtlerine siperdir"


88:iliye Vekili ile hasbihalden bir parçadır


89: Çalışkanlar hanedanı! Risale-i Nur ve şakirtlerini himaye etmeye vazifelidir


90: Talebelerden gelen hizmet haberleri


91: Ehl-i hakikatin enfüsî tefekkürü


92: Eski Said yok; yenisi ise herşeye tahammül ediyor


93: Celcelûtiye'de Risale-i Nur'a açık işaretler var


94: Mu'cizât Mecmuasının çoğaltılması ve tashihin önemi


95: Kastamonu talebelerinin Ispartalılarla omuz omuza vermesi


96: Taarruz anında kar, fırtına ve zelzelenin gelmesi


97: Sava ve Safranbolu talebeleri


98: Yeşil oğlu Mehmet Salih'in Dahiliye Vekiline yazdığı Üstad ile ilgili ricanâmesi


99: Eski bir dost: Mehmed Salih


100: Yeşil Salih'e cevap


101: On üç yaşındaki Hatice'nin yazdığı Asâ-yı Mûsâ


102: Komünizm, Müslüman-Hıristiyan ittifakını bozmaya çalışacak


103: Nurlar umumun malıdır; hiçbir tarafa tabi olmaz


104: Risale-i Nur'un büyük kahramanları: Hüsrev ve Tahirî


105: Üstadın sergüzeşte-i hayatı


106: Cevşenü'l-Kebîr'in sevabı hakkındaki hadis-i şerif


107: Neden resmî hocalar Risale-i Nur'dan kaçıyor?


108: Hıllet, ihlâs ve uhuvvet şahsî medihleri kabul etmez


109: Tashihlerdeki sıkıntılara bedel iki ücret ve üç ayların sevabı


110: Risale-i Nur'u yazmak mahrumiyete değil, berekete vesiledir


111: Samimî ve çalışkan Konyalı Sabri ve kahraman Rüştü


112: Muhacir Hâfız Ahmed Üstada: "Mezarın Barla'da olmalı."


113: Zaman ve mekân Nur talebelerinin beraberliğine engel değildir


114: Tebrike gelen mübarek güvercin


115: Feyzi ve Emin Efendilerin sadakatlerinin kerameti


116: Risale-i Nur'a set çekildiğinde, belâ fırsat bulup gelir


117: Emirdağ zabıtasıyla bir hasbihal.


118: Kapımı kırsalardı zelzele yalnız ihtar için olmayacaktı


119: Nur'un fütuhatı sırasında yağmurun gelmesi


120: Risale-i Nur'un serbestliğini kuşlar tebrik ediyor


121: İnebolulu Mehmed Zekeriya Efendinin hizmetleri


122: Evrad-ı Bahaiye'deki Risale-i Nur'a işaret


123: Isparta yangını ve Isparta medresesinin vazifeleri


124: Abdülmecid Efendinin haşirle ilgili yazısına düzeltme


125: Kastamonu'nun hanım talebeleri


126: Müjdeli ve tesellikâr mektuplar


127: Teksir makinesi, yazıya da kuvvet verecek


128: İstirahatim için ehl-i siyasete tenezzül etmem


129: Büyük Ali'nin varisi, tam bir Abdurrahman olan Küçük Ali


130: Asâ-yı Mûsâ risalesinin tashihinin bitmesiyle gelen üzüm


131: Maddî ve manevî Said'ler benim vazifemi görebilirler


132: Siyaset ve Nur mesleği


133: Yirmi Beşinci Söz niçin yazılmıştır?


134: Risale-i Nur felsefenin zararlı kısmıyla mücadele eder


135: Rumuzat-ı Semaniye Risalesi


136: Nazif, Salâhaddin Çelebilerin ve Ahmed Kureyşî'nin hizmetleri


137: Asâ-yı Mûsâ ve Zülfikar'ın Câmiü'l-Ezher'e gönderilmesi


138: Hasan Feyzi Yüreğil'in Üstada bedel hastalanması


139: Günah cihetinden ölmek, sevap cihetinden yaşamak


140: Bir Hasan Feyzi gitti, yerine bir dârü'l-fünun gelecek


141: Ahmet Nazif ile Mustafa Osman Efendiler ve onların hizmet arkadaşları


142: Nurları yazmanın ve sadakatle talebelik yapmanın neticeleri


143: Suikastın ikisi akîm kaldı, biri bir kahramanı aldı


144: Sıddık Süleyman ve Nur Santralı Sabri'nin ziyareti


145: Üstada yapılan ve yirmi senedir süren zulümler, işkenceler…


146: Hasan Feyzi'nin ruhunu ve sadakatini taşıyan yeni talebeler


147: Hasan Feyzi, diğer Hasan Feyzi'leri vazife başına davet edip öyle gitti


148: "Bu sıkıntılı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni tâciz ederken, bu fıkra onu tam susturdu, şükrettirdi."


149: Üstad: "Nefsimi ölüme razı ettim."


150: Hacı Hafız Mehmed'in ölümü ve talebeler arasındaki makamı


151: "Herkes Allah'ı bilir, yeni ders almaya ihtiyaç yoktur" şeklindeki itiraza cevap


152: Küfr-ü mutlakın hücumu karşısında İslam tarihindeki ihtilâflı meseleleri tartışmanın yanlışlığı


153: Zülfikar'ın çıkışı, din lehinde müjdeli gelişmelerin müjdecisidir


154: Geçmiş olayları tartışma konusu yapmanın zararları


155: Risale-i Nur hizmetinin, Cenâb-ı Hakkın ve Resullah'ın rızasına uygun düştüğü sahih rüyalarla da tasdik ediliyor


156: Hizmette izlenecek yol: "sırren tenevveret"


157: Üstadın yerine kendi hayatlarını ortaya koyanlar


158: Hacı Hâfız'ın kerametli vefatı


159: Sadık Beyin sadakat ve hizmeti


160: Bazı büyük hocaların risalelere uzak durmalarının sebepleri


161: Has şakirtlerin Risale-i Nur'a kendi malı gibi sahip çıkması


162: Risale-i Nur âsâyişi temin eden mânevî inzibat memurudur


163: Üstadın çocukların yaptığı hizmetten memnun olması


164: Üstad Bediüzzaman'ın Eski Dahiliye Vekili Hilmi Uran'a ikaz ve tavsiyeleri


165: Jandarma Komutanı ve bir milletvekilinin Üstadı ziyareti


166: İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın Kur'ân'ı kabul etmeleri


167: Siyasî kafalar Risale-i Nur'u çabuk anlayamaz


168: Üstad yapılan bütün hizmetlerden haberdar oluyor ve yapılanları takdir ediyor


169: Balıkesir'in cesur hocasını tebrik


170: "Neden bütün meziyetleri Risale-i Nur'a verip, kendini çok kusurlu bir hâdim gösteriyorsun?"


171: Nurlarla meşgul olmak her türlü belâyı def eder


172: Semavat dinsizliğe karşı hiddete geliyor


173: Üstad hiçbir hediyeyi kabul etmiyor


174: Zülfikar, Asâ-yı Mûsâ dinsizlik cereyanına karşı Kur'ân'ın iki keskin kılıcıdır


175: Üstadın Isparta adliyesine yaptığı dua


176: Risale-i Nur'un hakikatleri dünyanın hiçbir menfaatine âlet edilemez


177: Kainat Zülfikar ve Asâ-yı Mûsâ'nın fütuhatlarını alkışlıyor


178: Risale-i Nur Diyanet Riyasetinde takdir görüyor


179: Ölüm gerçeği: Asıl güzellikler, toprak perdesinin arkasında


180: Kur'ân ebedî hayat için okunur


181: Üstad Bediüzzaman'dan talebelerine: "Benim vazifem size verildi"


182: Asâ-yı Mûsâ ve Zülfikar'ın Ravza-i Mutahharayı kendine bedel ziyaret etmesi


183: Risale-i Nur hizmeti, Medine âlimlerinin manevî bir evlâdı, bir talebesi ve küçük bir şubesidir


184: Beşeriyetin ebedî hayat ihtiyacını Kur'ân karşılayacak


185: Al-i beyt muhabbeti Alevileri küfr-ü mutlaka düşmekten korur


186: Üstadın, çocukların yazdığı risalelerden duyduğu memnuniyeti


187: Risale-i Nur'la iştigal marifetullah, zikrullah, huzur-u kalbî ve muhabbet-i imaniye verir


188: İnsanları hizmetten alıkoyan, maişet derdi, tamah, korku, makam sevgisi gibi mânevî engellere işaret eder


189: Üstad geçmiş tehlikelerden Risale-i Nur'un kerametiyle korundu


190: Üstad hizmete zarar verir diye hem hastalığını hiçe saydı, hem dünya savaşını izlemedi


191: İnsanlığın başına gelen felaketler ve Kur'ân'ın irşadı, insanoğlunu ebedî saadeti aramaya sevk edecektir


192: Ankara Mahkemesince risalelerin geri iade edilmesi hayırlı bir gelişmedir


193: Hapishaneler Nur medresesine dönüşüyor


194: Çocukların Üstada olan ilgisinin sebebi, onların Nur talebesi olup mânevî tehlikelerden kurtulacaklarına işarettir


195: Hüve Nüktesi


196: Risale-i Nur ağır şartlar altında intişar ediyor


197: Risale-i Nur, hiçbir şeye âlet edilemez


198: Üstad, Risalelerin iktibasına izin veriyor


199: Risalelerin gerçek fiyatı: bir kişinin en az on kişiye okutması


200: Mu'cizatlı Kur'ân tab edilip Hindistan'a gönderiliyor


201: Üstad yazılan risaleleri satın alabilmek için zarurî eşyalarını satıyor.


202: Nurların yayılmasını önlemek için kurulan komplo boşa çıktı


203: Üstadın Hüve Nüktesinin sonuna eklenmesini istediği bir bölüm


204: Nurların korunması, inayet-i İlâhiyedir


205: İlmin izzetinin muhafazası Üstadı harama baktırmıyor


206: Risale-i Nur'un şahs-ı mânevisi bir çeşit Mehdi telâkki ediliyor


207: Bismark ve Carlyle'in Kur'ân ve Peygamberi tasdikleri


208: Üç merkezde üç berberin benzer hizmetleri memnuniyet verici


209: Kur'ân talebelerine ilişmek semayı hiddete getirir


210: Siyasî tarafgirliğin zararlarını anlatır


211: Nur avukatı Ahmed Feyzi'nin Risale-i Nur'la ilgili istihraçları


212: Üstadın parayla risale satın alması


213: İslâm âleminde risalelerin takdir görmesi


214: Emirdağ'da beş teyyare ile Üstadın takip edilmesi


215: Üstad, evine yapılan baskının kanunsuzluğunu açıklıyor


216: Yasak ettikleri Kur'ân nüshası Diyanet Başkanlığında


217: Risale-i Nur belâların def'ine bir vesiledir


218: Şerefler orduya, kusurlar reislere verilir


219: Üstadın kıyafetine ilişmek isteyen Ankara Valisi Nevzat Tandoğan tokat yiyip intihar ediyor


220: Gençlik Rehberi gençleri dine çekiyor. Risale-i Nur'a yapılan zulümler musibeti celbediyor


221: Risale-i Nur ve talebeleri Allah'ın himayesi ve inayeti altında


EMİRDAĞ LÂHİKASI – II


1: Üstad talebelerine icazet veriyor


2: Üstad, Diyanet Başkanı Ahmet Hamdi Beyden risalelere sahip çıkmalarını istiyor


3: Hediye kabul etmeyen Üstada bu kuralı bozduran üç hadise


4: Diyanetin risaleleri ileride neşretmeyi vaad etmesi


5: Kur'ân'ın camilerde tercümesinin okunmasına karşı ikaz


6: Hocalar ehvenüşşer düsturuyla hareket ederek tehlikeyi azaltmaya çalıştılar


7: Üstad: Hüsrev risaleleri ve tevafuklu Kur'ân'ı Ankara'ya götürsün


8: Hâfız Mustafa'nın vefatıyla ilgili tâziye


9: Üstad hayatının devamıyla Nur talebelerine siper oluyor


10: İstibdat ve zındıka cereyanının kuvveti kırılıyor


11: Celâl Bayar'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesini Üstad tebrik ediyor


12: Din siyasete değil, siyaset dine âlet edilebilir


13: Her türlü baskıya rağmen, Nurlar gençler arasında yayılıyor


14: Zübeyir'in Üstadı müdafaa eden mektubu


15: Ezanın minarelerde okunmasını tebrik ve demokratlara dua


16: Genç Saidlerin sayısı artıyor


17: Beraat etmiş risalelere keyfî olarak el konuyor


18: Üstadın devlet yetkililerine mektubu


19: Demokratlar masonlara ve komünistlere karşı uyarılıyor


20: Risale-i Nur on senelik medrese ilmini bir senede verir


21: Üstad risaleleri ücretsiz vermiyor


22: Talebeler, Risale-i Nur'a yapılan zulmü Demokratların kaldırmasını ister


23: Risalelerin imhasına izin verilmeyecek


24: Demokratlarla Nur talebelerinin arasını bozma teşebbüsü


25: Risalelerin yakılma kararı Halkçıların bir oyunu


26: Lozan'ın iç yüzü ve Yahudilerin dini yok etme plânları


27: Ankara'daki güzel gelişmeler


28: İhvan-ı Müslimînin risaleleri Arapça'ya tercüme etmek istemesi


29: Cumhurbaşkanı Doğu Üniversitesinin gerekliliğini kabul ediyor


30: Siyaset tarafgirliği mânâyı zedeler, ihlâsı kırar


31: Hizmet haberleri, Üstadın hastalıklarına ilâç oluyor


32: Asâ-yı Mûsâ'nın Arapça'ya tercüme edilmesi


33: Türkler Peygamber övgüsüne mazhar oluyor


34: Üstadın yapılmasını istediği birkaç tashih


35: Nurcuların şevkiyle Cevşenü'l-Kebir nurlandıracak


36: Üstadın sofimeşrebli tenkitçiliği affetmesi


37: Demokratlar, risalelere ve Nurculara yapılan bu işkenceye engel olmalılar


38: Abdurrahman ve Ceylân'a olan muhabbet


39: Ankara'da Üstadın yerine görev yapan genç Saidler


40: Üstad ehli imanın tenkitlerini bir çeşit nasihat olarak kabul eder


41: Meşrep farklılıkları kardeşliği bozmamalı


42: Lemeat: Risale-i Nur'un çekirdeği


43: Üstadın, ülkede az da olsa hürriyetin başlamasından duyduğu memnuniyeti


44: Allah'ın adaleti ve inayeti


45: Nur talebesi hanımlara evlilik konusunda tavsiyeler


46: Nurcuların hapse girmelerinin hikmetleri


47:ı milletvekillerinin Üstad ve hizmetini takdirleri


48: Demokratlar görev başına çağrılıyorlar


49: Risale-i Nur ehl-i tarikatın da en büyük dairesidir


50: Halka kabul ettirmek, Allah'a aittir


51: Üstadın canlı mektupları


52: Celâl Bayar Üstada teşekkür ediyor


53: Üstadın talebelerinden bazı istekleri


54: Küfre karşı gençleri koruyacak olan Risale-i Nur'dur


55: Camiü'l-Ezher'e risaleler gönderiliyor


56:an Menderes'in Üstada haberi "Merak etmesin, meyus olmasın"


57: Eflâni ve Safranbolu talebeleri Isparta kahramanlarına benziyor


58: Başbakan ve İçişleri Bakanına risalelerin iadesi için mektup


59: Vatikan'dan gelen teşekkür mektubu


60: Sabır ve tahammül oyunları bozuyor


61: Seyyid Salih'in İslâm ülkelerine ziyareti


62: Mersin ve Tarsus Emniyeti risaleleri iade ediyor


63: İşaratü'l-İ'câz iade ediliyor


64: "Hüve Nüktesi" küfr-ü mutlakın belini kırıyor


65: Şiddetli kış ve zelzele ilâhî bir ihtardır


66: Üstad, hayatındaki inayetleri anlatır


67: Nurların parlamasına engel olunamıyor.


68: Risale-i Nur zabıta görevi yapıyor


69: Konuşan yalnız hakikattir


70: Birisinin hatasıyla başkası mesul tutulamaz


71: İşârâtü'l-İ'câz Risale-i Nur'un bir fihristesi ve menbaıdır


72: Kur'ân'ı, mütehassıslardan oluşmuş bir heyet tefsir edebilir


73: Kur'ânın maksatları: Tevhid, Nübüvvet, Haşir ve Adalet


74: Üstadın siyasetten ve şimdiki medeniyetten uzak durmasının sebepleri


75: İttihad-ı İslâm'a dair müjdeli gelişmeler


76: Çocukların Üstada muhabbetinin sebebi


77: Evleri bir medrese-i Nuriye yapmak


78: "Neden dini siyasete alet yapmakla suçlandım?"


79: Mahkemenin ertelenmesindeki hayır


80: Afyon Mahkemesinin adaletsiz kararı


81: Talebeler Medresetü'z-Zehrânın mânevî hakikatini gösteriyor


82: Eski Said kırk sene sonraki olayları önceden hissetmiş


83: Teşehhütte okunan Tahiyyat Miraç'ta İlâhî huzurda okunmuştur


84: Ülfet perdeleri hakikatleri gizliyor, marifet-i İlâhiye yollarını kapatıyor


85: Mahlûkata mânâ-yı harfiyle bakmaya engel olan perdeler


86: Ankebût Sûresindeki âyet hakkındaki vehmi yok eden bir i'caz pırıltısı


87: Gençlik Rehberi'nde "Dini siyasete âlet var" diyen ehl-i vukufa cevap verilsin


88: "Vukufsuz" ehl-i vukufun raporundaki suç unsurlarına cevap


89: 1952'de İstanbul'da görülen Gençlik Rehberi mahkemesine, ehl-i vukufa cevaben verilen itiraznamedir


90: Gençlik Rehberi'nin tekrar müsaderesi anarşilik ve dinsizlik hesabınadır


91: Hulûsi Yahyagil: Mesleğim Risale-i Nur dairesinde istihdamdan ibarettir


92: Üstad İhtiyarlar Risalesini gençlere, Hastalar Risalesini sıhhatte olanlara yazmış


93: Şahs-ı mânevî Mehdilik yapar, aksi halde mağlup olur


94: Talebeleri medyumlukla kandırmaya çalışıyorlar


95: Yirmi sekiz yıllık asılsız iddialar


96: İki mühim eserin çoğaltılması


97: Siz bu asrın hidayet serdarısınız


98: Hal-i hazırdaki partiler ve Demokrat Partinin dikkat etmesi gereken iki nokta


99: Değil dünya hayatımı, âhiret hayatımı dahi millet-i İslâmiyeye feda ederim


100: Nur talebeleri ve İhvan-ı Müslimîn mensupları arasındaki farklar


101: ed-Difa gazetesi yazarı Risale-i Nur'un Arap ülkelerindeki durumunu anlatıyor


102: Adnan Menderes'e hatırlatılan üç kanun-u esasî


103: Dindar Demokratlara tavsiye: Ayasofya'yı açın, Risale-i Nur'u neşredin


104: Büyük Cihad'da yayınlanan Üstadın şekvâsına açılan dava


105: Samsun Mahkemesinden gelen tebliğe verilen cevap


106: Gayet ehemmiyetli bir hâdise, bir istida ve bir şekvâdır (es-Sıddık dergisinde yayınlanan risale)


107: Nurları himaye etmek Diyanet dairesinin hakikî vazifesidir


108: Asâ-yı Mûsâ ve Gençlik Rehberi'nin kerametle muhafazası


109: Doğunun kalkınmasında Şark Üniversitesinin rolü


110: Doğu Üniversitesi hakkında tahrifçi bir gazeteye cevaptır


111: Ankara Mahkemesine havale edilen dava ve Zübeyir


112: Üstadın ziyaretçilere dair bir mektubu ("Risale-i Nur'u okumak, ziyaretten on defa daha kârlıdır")


113: Hizmette Urfa'nın ehemmiyeti


114: Üstadın Urfa'ya özel duası


115: Üç hastalığa Âyet-i Hasbiyeyle gelen şifa


116: Görüşmek isteyenlere Üstad buyuruyor: "Risale-i Nur'un her bir kitabı bir Said'dir"


117: Şark Üniversitesinin İslâmî programı: Risale-i Nur


118: Yazıları beş vecihle iftira ve yalan olduğunu gördüğüm bir gazeteyi bana okudular. Böyle iftiraların hem Isparta'ya, hem neşredenlere büyük zararı var


119: Üstadımızın köylerde dolaştığına dair çıkarılan uydurma habere karşı bir cevaptır; mûcib-i merak hiçbir şey yoktur


120: Deniz zahiren hiddetlendi, mânen şefkatkârâne okşadı


121: Üstadın İstanbul'a gelişi ve ifadesinin alınması


122: Üstadın vasiyetnâmesi


123: Vasiyetnamenin Haşiyesidir


124: Adnan Menderes'in Konya nutkunun tahrif edilmesine dair bir açıklaması


125: Isparta'nın hayır kazanmasının yolu: Risale-i Nur'un iade edilmesine çalışmak


126: Üstadın kabrini gizlemesinin sırrı


127: Üstadımızın Afyon Mahkeme heyetine gönderdiği yazının suretidir


128: Üstadın Demokrat Partiyi desteklemesinin gerekçeleri


129: Demokratlara büyük bir hakikati ihtar


130: Üstad, çektiği işkenceye rağmen Adliye memurlarına beddua etmez


131: Dindar Hürriyetçilerin Üstada Diyanet'te vazife teklifi


132: İmanın dünyada dahi bir nevi cennet lezzetini benim hayatımda temin ettiğine dair


133: İhlâsı muhafaza etme düsturu sohbete mâni oluyor


134: Üstadın Isparta Tugay camiinin temeline harç atması


135: Hüseyin Avni ve Tahsin Tola'nın seçimleri kazanamamasının hikmeti


136: Vasiyetnamenin bir zeyli (Üstad Bediüzzaman Nur'un sermayesiyle talebelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını vasiyet eder)


137: Muhalif gazetelerin Üstada ve Nur talebelerine attıkları iftiralara cevap


138: "Mahkeme-i Kübrâya Şekvâ"ya bir zeyl


139: Medresetü'z-Zehra ifsat komitesinin dalaletlerinden bu milleti koruyacak bir tedbirdir, ırkçılık zararlıdır


140: Bir ihsan-ı İlâhî olarak gelen hastalık


141: Üstadın istiğnaya verdiği ehemmiyet


142: Cumhuriyet gazetesinin yalan haberi


143: Nur medreselerine devam, talebe-i ulum şerefini kazandırır


144: Risale-i Nur'un satılan nüshalarının sermayesi Risale-i Nur'un malıdır


145: Risale-i Nur'un sermayesi, hizmette olan ve nafakasını temin edemeyen talebelerin tayinine sarf edilecek


146: Tarihçe-i Hayat'ın ehemmiyeti


147: Üstadın Namık Gedik, Adnan Menderes ve Tevfik İleri'den dilekleri


148: Eski Partinin Risale-i Nur'a minnettar olması gerekir


149: Üstad savcılara hakkını helal ediyor


150: Üstadın hükümetçe Emirdağı'na sevkinin hikmeti


151: Umum Nur talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir

Teknik Özellikleri

Barkod Numarası: 9786054590186

Ebatları: 21 x 13.5 cm.

Sayfa Sayısı: 712

Baskı Tarihi: Mayıs - 2012

Kapak Türü: İthal Termo Deri Cilt

Kağıt Türü: Şamua, 2 Renk

Yazarın Eserleri

Risale-i Nur Külliyatı (2 Renk Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Risale-i Nur Külliyatı (2 Renk Büyük Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

İlk Dönem Eserleri (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Tarihçe-i Hayat (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Muhâkemat (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

İman Ve Küfür Muvazeneleri (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Emirdağ Lâhikası (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Kastamonu Lâhikası (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Barla Lâhikası (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Asâ-yı Mûsâ (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

İşârâtü'l - İ'câz (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi