Kastamonu Lâhikası (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

ISBN: 9786054590117

Kategori: Risale-i Nur Külliyatı

Kapak Tasarım: Gökhan Koç

Sayfa Düzeni: Said Demirtaş

Online Satış Noktaları:


  • Paylaş:

1: Sohbete zaman ve mekân mâni değil


2: Zaman, cemaat zamanıdır


3: Üstadın bazı talebelerine nasihatleri ve onlar hakkındaki kanaatleri


4: Risaleler birbirine tercih edilmez


5: Risale-i Nur'un diğer kitaplardan farkı


6: Birden hatıra gelen dört nokta: Zelzele, hizmetteki sıkıntının azlığı, tekrarlar ve 29. Lem'anın tercümesi


7: Musibetler nasıl karşılanmalı?


8: Üç gurbete ve hastalık


9: Teveccühü, Kur'ân ve Risale-i Nur adına kabul etme


10: Talebelerin Nur'a ait ikramı gösteren mektubu


11: İkinci Cihan Savaşı ve beşere gelen tokatlar


12: Risale-i Nur mânevî yaraları tedavi eder


13: Nur talebeleri imanla kabre girecek


14: Risalelerin yazılması: Bayram hediyesi


15: Üstadın ölüme telaşsız bakması


16: Hizmetteki İlâhî ikramlar


17: Nur'un kerametlerinden misâller


18: Risale-i Nur talebesi kime denir?


19: Ehl-i İslâmın, ehl-i dalâlete bilmeden taraftar çıkması


20: Talebelerin Nur'a sahip çıkması


21: Kıyametten haber veren hadis


22: İbrahim Sûresi ve Risale-i Nur


23: Risale-i Nur'da iman ve tevhid konularına yapılan tahşidatın önemi


24: İkinci Vatan: Barla


25: Üç mesele: Talebelerin sadakati, ehl-i dünyanın evhamı ve bir tevafuk


26: Tekrarlar ve inayet-i İlâhiye


27: Zaman, imanı kurtarmak zamanı


28: Bazı talebelerin meziyetleri


29: Risale-i Nur tabiat tağutunu yok eder


30: Siyaset dairesi aklı, kalbi dağıtır; mâneviyatı bozar


31: İmanla kabre girileceğine bir misâl


32: Hizmete gelen mükâfat ve şefkat tokatları


33: Risale-i Nur'un korunduğunu gösteren hâdiseler


34: İmam-ı Ali'nin Âyetü'l-Kübrâ'ya önem vermesinin sebebi


35: Talebelerin vazifesi: Şerh, izah, tekmil, tahşiye, neşir ve tâlim


36: Risale-i Nur'a hizmetin dünyevî faydaları


37: Salâhaddin Çelebi'nin bir kazadan kerametkârane kurtulması


38: Tevafuk-u cifrîde küçük bir hatâ


39: Tevafukların önemine dair bir ihtar


40: Tevafuklar teşvik edicidir


41: Hâfız Ali'nin Risale-i Nur'a âyetten çıkardığı bir istihraç


42: Bir adam, nasıl binler adam kadar günah işleyebilir?


43: Nur ve Gül Fabrikaları


44: Her asırda en büyük makam Kur'ân'ındır


45: Sahabelerin mânevî şahsiyetinin bir cilvesi


46: Şefkatin yanlış yerde kullanılması


47:ki Said'in eserleri faydalı; fakat bir parça mahremdir


48: Risale-i Nur başka eserlere ihtiyaç bırakmaz


49: Gelecek olan Nurun, dar ve geniş dairelerdeki iltibası


50: Deccal ve Hazret-i İsâ (a.s) ile ilgili hadislerin gerçek tevilleri


51: Risale-i Nur'a işaret eden âyetler


52: Isparta kahramanlarına benzemenin şartı


53: Risaleleri yazı ile çoğaltanlara dua


54: Hizmet haberlerinden duyulan memnuniyet


55: Sırr-ı اِنَّا اَعْطَيْنَا'nın işaret ettiği gerçek mânâ


56: ihtar


57: Talebelerin medihlerine cevap


58: Hayalî Ziyaeddin, gerçek Ziyaeddin


59: Üç mühim mesele: İman, hayat, şeriat


60: Ramazan'da her gün bir hâtim


61: Başa gelen sıkıntıların hikmetleri


62: İştirâk-i a'mâl-i uhreviye sırrı


63: Üstadı sürurla ağlatan hanım talebelerin hizmeti


64: Günahlara kalkan: İştirak-i a'mâl-i uhreviye düsturu


65: Küllî ibadete sahip olabilmek


66: Dualarla gelen şifâ


67: Üstadın yerine çalışan talebeler.


68: Sav Köyü bir Medrese-i Nuriyedir


69: İkinci Hüsrev olan Birinci Tahir


70: Namaz tesbihatının önemi. / Dünya hayatını bilerek âhirete tercih etme


71: Ehl-i iman için kâinat nurlu, ehl-i dalâlet için karanlıklıdır


72: Musibetlere şifâ kaynağı: İnşirah Sûresi


73: Hüsrev Altınbaşak ve tevafuklu Kur'ân


74: Dinîn dünyaya basamak yapılması


75: Haşre dair kısımların Onuncu Sözün âhirinde toplanması


76: Gayrî Müslimlerin Cehennemden kurtuluş yolu


77: İman hakikatleri gaybî sırlardan daha ehemmiyetlidir


78: Risale-i Nur'u yazarak çoğaltmanın ehemmiyeti


79: Rüya-yı sadıka kader-i İlâhinin her şeyi ihata ettiğine delildir


80: Mâsum çocukların ve ümmî ihtiyarların Nurları yazmalarının verdiği sevinç


81: Hakakik-i imaniyeye Risale-i Nur'la hizmet, en birinci vazifedir


82: Risale-i Nur'a ekmek kadar ihtiyaç var


83: Mâsumların ve ümmî ihtiyarların yazdıkları risalelerin fütuhatı


84: Risale-i Nur, kazandırdığı tahkikî imana bedel hâlis bir sadakat, sarsılmaz bir sebat ister


85: Binbaşı Muhyiddin'in gördüğü rüyânın tabiri


86: Taarruza karşı demir gibi sebat


87: Talebelerin senakâr mektuplarına cevap


88: Üstadın talebelerini teşvik eden mektubu


89: Risale-i Nur'un yayıldıkça dikkatleri üzerine çekmesine karşı ihtiyat tavsiyesi


90: Risale-i Nur belâların def ve ref'ine vesiledir


91: Harama bakmak unutkanlık verir. / Âhiret sevabını dünyada istememeli


92: İman hizmeti hiçbir şeye alet edilemez


93: Risale-i Nur hizmeti Sünnet-i Seniyeye medardır


94: Ta'likat ve Kızıl İ'caz'ın önemi ve Risale-i Nur'la irtibatı


95: Açlık musibetinin sebebi şükürsüzlük


96: Risale-i Nur telifi ihtiyara tabi değildir


97: Zaman, cemaat zamanıdır


98: Nur dairesi sarsılmaz bir sadakat ve metanet ister


99: Tâhir'de bir Lütfi, bir Hâfız Ali, bir genç Said, bir Hüsrev gizli


100: Risale-i Nur'un emniyete faydası


101: Risale-i Nur'un mânevî galebesi


102: Talebelerin memurlukla Nurlardan uzaklaştırılması


103: Takva ve amel-i salihin tarifi ve önemi


104: Tarafgirlik duygusu zulme ortak yapar


105: Zındıkların tesanüdü bozma çabaları


106: Yirmi Beşinci Sözün sonuna Lemeât Risalesinin eklenmesi


107: Risale-i Nur'un fütuhatının devam etmesi


108: Geçim sıkıntısı âhiret işlerini ikinci dereceye bırakır


109: Hakikî gençlik Nur talebelerinin gençliğidir


110: Birkaç bîçare gençlere verilen bir tenbih, bir ders, bir ihtarnâmedir


111: Risale-i Nur hakkında verilen bir itiraza verilen cevap


LEMEÂT: Nazma benzer şekilde kaleme alınmış, Risâle-i Nur Külliyatı'nın çekirdeği hükmünde olan bir risale.


112: Kadir gecesini ihlâs, tesanüd ve iştirâk-i a'mâl-i uhrevî düsturu ile kazanmak


113: Virdü'l-âzam-ı Kur'ânînin basılması


114: "Said başka eserleri beğenmiyor" iddiasına cevap


115: Riyaya sevk eden sebepler


116: Küçük Hüsrev Feyzi'nin bir istihracıdır.


117: Zamanın müceddidi, bir şahs-ı mânevî olabilir


118: Risale-i Nur ve talebeleri hakkında gıybet


119: Açlığı kanaat, iktisat ve riyazetle karşılamak


120: Risale-i Nur ve talebelerinin şahs-ı mânevîsi "Ferid" makamına mazhar


121: Fütur vermek ve geçim sıkıntısı çekmek hizmetten alıkoyar


122: Beş erkân-ı İslâmiye ve vücub-u zekât rüknü


123: İslâmköylü hocaların Risale-i Nur'la alâkası


124: Maişet peşinde koşmak yerine hizmette ciddî çalışmak


125: Salâhaddin Çelebi'nin bazı tavsiyeleri


126: Mânevî hasâretlerden kurtulmanın çaresi: İman ve amel-i salih


127: Mânevî tahribata karşı büyük bir cemaat 200 sene mücadele edecek


128: Isparta, mânevî Medresetü'z-Zehrâ'dır


129: Zalimlerin boğuşmalarına bakmak, zulme ortak eder


130: Risale-i Nur'un bir vazifesi Kur'ân harflerini korumaktır


131: Bu âlem haşri zımnî ve perdeli gösteriyor


132: Şerlerden hayır çıktığının izahı


133: Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Nur'un hak olduğuna işaret eden mahrem bir risaledir


134: Dört mektuba cevap


135: Risale-i Nur aklı inkardan kurtarıp tesellî verir


136: Risale-i Nur dostlara tiryak, düşmanlara saika olur


137: Hizmette mazhar olunan suhulet ve tevafuklar


138: Şerlere hikmet ve rahmet gözüyle bakmak


139: Kelimeler yanında fiillerde de tevafuklar var


140: "Elmas kalemli kardeşlerim matbaaya ihtiyaç bırakmıyor"


141: Geçim sıkıntısı, tesanüdünüzü bozmasın


142: Fil Sûresinin asrımıza bakan yönü


143: Hizbü'l-Ekber-i Nurî'nin yazılması ve yaşanan bir tevafuk


144: Medreseden çıkan Risale-i Nur'u, medrese hocalarının tanımaması


145: İman hakikatlerini hiçbir şeye feda etmeyen Ispartalı talebeler


146: Tam fedakâr talebe dünya ile alâkasını kesmeli


147: Risale-i Nur esmâ-i hüsnânın tecellî ettiği kâinatı delil gösteriyor


148: Mecazî nefs-i emmâre nedir?


149: Her şeyi tesanüde feda etmek


150: Geçim sıkıntısına daha fazla hizmetle mukabele etmek


151: Hüsrev'in yazdığı İ'cazlı Kur'ân


152: İhtilâfı, meşveret-i şer'iye ile halletmek


153: Marangoz Ahmed'in manzumesi


154: Risale-i Nur hizmeti rahmete vesiledir


155: Risale-i Nur neden siyasete âlet edilemez?


156: Nur talebelerinin tesanüdünü tebrik


157: Sebatkâr talebelerin sadakat ve uhuvveti


158: Mehmet Zühtü Efendinin vefatı ve Hulûsi Efendinin birincilik makamını koruması


159: Risale-i Nur'un kerametleri


160: Sırr-ı ihlâsa dayanan Nur mesleği dünyaya bakmaz


161: Ehl-i bid'a ile zihnen de meşgul olmamak


162: Bu zamanda çocuk sahibi olmanın mesuliyeti ile inayet mevzuları


163: Nur talebeleri talebe-i ulûmdur


164: Üstad attan düşmesinin hayırlı neticelerini anlatıyor


165: Musibetin ondan bire inmesi ve bazı Nur talebelerinin sorularına verilen cevaplar


166: Bir musibetin Sekîne'deki dersi açıklamaya vesile olması


167: Adapazarı depreminin mânevî sebebi ve Nurların musibetlere kalkan olması


168: Risale-i Nur'un dünyaya âlet edilmesi ihlâsı kırar


169: Beşer zulmeder, kader-i İlâhî adalet eder


170: Bir kapı kapansa, daha mühim kapılar açılır


171: Üç kerametli risale: Mu'cizat-ı Ahmediye, Yirmi Dokuzuncu Söz ve İşârâtü'l-İ'câz

Teknik Özellikleri

Barkod Numarası: 9786054590117

Ebatları: 21 x 13.5 cm.

Sayfa Sayısı: 376

Baskı Tarihi: Mayıs - 2012

Kapak Türü: İthal Termo Deri Cilt

Kağıt Türü: Şamua, 2 Renk

Yazarın Eserleri

Risale-i Nur Külliyatı (2 Renk Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Risale-i Nur Külliyatı (2 Renk Büyük Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

İlk Dönem Eserleri (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Tarihçe-i Hayat (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Muhâkemat (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

İman Ve Küfür Muvazeneleri (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Emirdağ Lâhikası (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Kastamonu Lâhikası (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Barla Lâhikası (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Asâ-yı Mûsâ (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

İşârâtü'l - İ'câz (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi