Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

ISBN: 9786054590162

Kategori: Risale-i Nur Külliyatı

Kapak Tasarım: Gökhan Koç

Sayfa Düzeni: Said Demirtaş

Online Satış Noktaları:


  • Paylaş:

Takdim


Bediüzzaman Said Nursî


Risale-i Nur'dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar.


Yirmi Yedinci Mektubun Lâhikasından Alınmış Mühim Parçalar.


Küçük Hüsrev Feyzi'nin bir istihracıdır.


BİRİNCİ ŞUÂ: Kur'ân-ı Kerîm otuz üç âyetiyle Risale-i Nur'a manen ve cifren işaret ediyor. Bu Şua'da o âyetlerden yirmi dokuzunun mânâları verilerek, Risale-i Nur'un asrımızda Kur'ân'ın mânevî bir mûcizesi ve harika bir tefsiri olduğu açıklanıyor.


Birinci Sual: Okunan Kur'ân ve duaların sevapları sayısız insanlara bağışlanıyor. Bu sevaplar o insanlara nasıl ulaşıyor ve sevabın aynısı onların her birisine veriliyor mu?


İkinci Sual: Kur'ân Risale-i Nur hakkında ne diyor?


Birincisi (Risale-i Nur'a işaret eden birinci âyet): Nur Sûresi, 24:35.


Resaili'n-Nur'a İşaret Eden İkinci Âyet: Hud Sûresi, 11:112.


Üçüncü Âyet-i Meşhure: Ankebut Sûresi, 29:69.


Dördüncü Âyet-i Meşhure: Hicr Sûresi, 15:87.


Beşinci Âyet: En'âm Sûresi, 6:122.


Altıncı Âyet: Hadîd Sûresi, 57:28.


Yedinci Âyet: Yûnus Sûresi, 10:82.


Sekizinci Âyet: En'am Sûresi, 6:61.


Dokuzuncu Âyet: Bakara Sûresi, 2:256; Lokman Sûresi, 31:22.


Onuncu Âyet: Bakara Sûresi, 2:269.


On Birinci Âyet: Bakara Sûresi, 2:129.


On İkinci Âyet: Bakara Sûresi, 2:151.


On Üçüncü Âyet: Âl-i İmran Sûresi, 3:7.


On Dördüncü Âyet: Nisa Sûresi, 4:162.


On Beşinci Âyet: Nisa Sûresi, 4:174.


On Altıncı Âyet: Fussilet Sûresi, 41:44.


On Yedinci Âyet: Tevbe Sûresi, 9:129.


On Sekizinci Âyet: Mâide Sûresi, 5:56.


On Dokuzuncu Âyet: Tahrim Sûresi, 66:8.


Yirminci Âyet: İsra Sûresi, 17:82.


Yirmi Birinci Âyet veya Âyetler: Nahl Sûresi, 16:121. En'âm Sûresi, 6:161.


Yirmi İkinci Âyet ve Âyetler: Yûnus, Yusuf, Ra'd, Hicr, Şuarâ, Kasas ve Lokman sûrelerinin başlarındaki âyetler.


Yirmi Üçüncü Âyet: Kalem Sûresi, 68:32.


Yirmi Dördüncü Âyet veya Âyetler: Zümer Sûresi, 39:1.


Yirmi Beşinci Âyet: Fussilet Sûresi, 41:1-2.


Yirmi Altıncı Âyet: Hûd Sûresi, 11:105. Hûd Sûresi, 11:108.


Yirmi Yedinci Âyet: Saf Sûresi, 61:8.


Yirmi Sekizinci Âyet: Tevbe Sûresi, 9:32.


Yirmi Dokuzuncu Âyet: İbrahim Sûresi, 14:1.


Yirmi Dokuzuncu âyetin sehvine dair tafsilât.


SEKİZİNCİ ŞUÂ: Hz.Ali'nin (r.a.) Risâle-i Nur'a dair kerâmetkârâne müjdelerinden üçüncüsünü açıklayan bir risaledir. Bu arada, Bediüzzaman, Risâle-i Nur'un kıymet ve önemini gösteren hakikatleri açıklamasının sebep ve hikmetlerini de burada belirtmektedir.


YİRMİ SEKİZİNCİ LEM'ANIN BİRİNCİ MESELESİ: Risale-i Nurdan haber veren İkinci Keramet-i Aleviye Risalesidir.


ON SEKİZİNCİ LEM'A: Gizli kalmış mühim bir Peygamber (a.s.m.) mu'cizesini açıklayan ve evliyânın kerametlerinin hak olduğuna kesin bir delil teşkil eden Hz. Ali'nin (r.a.) gaybî bir kerametini açıklayan Birinci Keramet-i Aleviye Risâlesi isminde bir lem'adır.


SEKİZİNCİ LEM'A: Hûd Sûresi 105. ve 112. âyetlerinin tefsiri mâhiyetinde olan bu risâle, Gavs-ı Âzam Abdülkadir Geylanî'nin kerâmet-i gaybiyesiyle Kur'ân'ın esrârına âit olan Risale-i Nur'un makbuliyetini gösterir ve bu zamanın Kur'ân hizmetkârlarına işaretle beraber onların mânevî güçlerini ve şevklerini artıran, sıkıntılarını gideren lem'adır.


Risale-i Nur'dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar.


Hüve Nüktesi: Hava zerrelerindeki İlâhî ilim, irade ve kudret tecellîsini anlatır.


Yirmi Dokuzuncu Mektubun Beşinci Risale olan Beşinci Kısmı: "Allah göklerin ve yerin nurudur." (Nur Sûresi, 24:35.) âyetine dair.


Na'büdü Nüktesi:


"Risale-i Nur nedir ve hakikatler muvacehesinde Risale-i Nur ve tercümanı ne mahiyettedirler?" diye bir takriznâmedir.

Teknik Özellikleri

Barkod Numarası: 9786054590162

Ebatları: 21 x 13.5 cm.

Sayfa Sayısı: 384

Baskı Tarihi: Mayıs - 2012

Kapak Türü: İthal Termo Deri Cilt

Kağıt Türü: Şamua, 2 Renk

Yazarın Eserleri

Risale-i Nur Külliyatı (2 Renk Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Risale-i Nur Külliyatı (2 Renk Büyük Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

İlk Dönem Eserleri (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Tarihçe-i Hayat (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Muhâkemat (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

İman Ve Küfür Muvazeneleri (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Emirdağ Lâhikası (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Kastamonu Lâhikası (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Barla Lâhikası (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

Asâ-yı Mûsâ (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

İşârâtü'l - İ'câz (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi